We maken gebruik van cookies

Accepteer

Vragen en antwoorden over Btw-verhoging van 19% naar 21 % per 1 oktober 2012

Van ’t Hul Accountants informeert u graag over de aanstaande btw verhoging. Per 1 oktober 2012 gaat het btw tarief omhoog. Voor ondernemers zitten hier natuurlijk altijd haken en ogen aan. Hierom een blog met antwoorden van de mogelijke vragen die er zouden zijn.

1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds voor 1 oktober 2012 btw facturen naar het tarief van 21%.

Ja, om te voorkomen dat ondernemers aanvullende facturen voor het verschil tussen 19% en 21% moeten uitreiken mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 en die onder het 21% tarief vallen reeds voor 1 oktober 2012 btw
factureren naar het tarief van 21%.

2. Onder welke rubriekpost op het aangifteformulier dient het 21% tarief te worden opgenomen tot 1 oktober 2012.

Als voor prestaties die na 30 september 2012 verricht worden voor 1 oktober 2012 een factuur wordt uitgereikt met 21% btw dan kan deze btw opgenomen worden in rubriek 1c van het aangifteformulier. Indien het aangegeven in rubriek 1c problematisch is voor de ondernemer dan mag hij er voor kiezen dat wordt aangegeven in rubriek 1a(momenteel 19%).

3. Welk tarief is van toepassing bij doorlopende prestaties die zijn aangevangen voor 1 oktober en eindigen na 30 september 2012.

Als de afrekening voor doorlopende prestaties betrekking heeft op een periode die eindigt na 30 september 2012 moet de afrekenperiode worden gesplitst. Voor het deel van de prestaties dat plaatsvindt voor 1 oktober 2012 geldt het oude tarief van 19%. Voor het deel van de presentatie dat plaatsvindt na 30 september 2012 geldt het nieuw tarief van 21%. Hierbij valt te denken aan het verlenen van licenties, abonnementen op leveringen van bijvoorbeeld, gas, elektriciteit en water.

4. Hoe dient de correctie in verband met de btw verhoging van 19% naar 21% over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2012 bij doorlopende prestaties plaats te vinden?

Voor het deel van de doorlopende prestatie dat plaatsvindt na 30 september 2012 moet in beginsel bij prestaties aan ondernemers en rechtspersonen een aanvullende factuur uitgereikt worden met 21% btw. Als een ondernemer begin 2012 een jaarfactuur uitreikt over het jaar 2012 dan kan hij om administratieve redenen er voor kiezen op de
factuur mede de extra verschuldigde btw over het laatste kwartaal van 2012 in
rekening brengen . Op deze factuur kan de “2012 btw”vermeld worden als “na gefactureerde btw 2012”. De ondernemer moet de extra verschuldigde btw wel voldoen over het tijdvak oktober 2012.

5. Hoe zit het met gemengde objecten (woning vs bedrijfsgedeelte)? Geldt de
overgangsregeling voor aangekochte nieuwbouwwoningen alleen voor het
woongedeelte en niet voor het bedrijfsgedeelte?

Panden die deels als woningen en deels als bedrijfspand worden gebruikt. Mogen in hun geheel als woningen worden aangemerkt. Daarbij geldt de voorwaarde dat die panden voor meer dan 50% voor particuliere bewoningen worden gebruikt, Bij een percentage van 50% of minder mag het deel dat voor particuliere bewoningen wordt gebruikt voor de toepassing van het tarief worden afgesplitst. In dit laatste geval is de overgangsregeling aalleen van toepassing op het woongedeelte.

6. Hoe zit het met “te handelen bij overgangsregeling voor onroerende zaken en aangekochte nieuwbouwwoningen bij meerwerk?

In het kader van de uitvoering van een koop/aannemerovereenkomst is het vaak mogelijk zgn. meerwerk te laten uitvoeren. Veel koop/aanneemovereenkomsten bepalen ter zake dat de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht tot meerwerk direct een bedrag moet betalen ter grootte van een bepaalde percentage, bijvoorbeeld 50%, van de vergoeding voor dat het meerwerk. Als de opdracht tot het verrichten van het hier bedoelde meerwerk wordt verstrekt voor 1 oktober 2012 kan het daarbij direct te betalen bedrag worden beschouwd als een op dat tijdstip
vervallen termijn, daarvoor geldt dan dus het 19% tarief.

7. Geldt de overgangsregeling voor onroerende zaken ook voor apart overeengekomen verbouwingen (zoals het plaatsen van keuken of badkamer) waarbij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert?

Ja, de overgangsregeling voor onroerende zaken geldt ook voor apart overeengekomen verbouwingen waar bij de vergoeding vervalt in termijnen naarmate de verbouwing vordert. Dit geldt echter niet voor diensten bestaande in het verrichten van onderhoud- of herstelwerkzaamheden. Als zodanig zijn in dit verband aan te merken werkzaamheden die vrijwel uisluitend gericht zijn op de instandhouding van de zaak. Zoals het vervangen van kozijnen of dakgoten.

8. Heeft verhoging van het algemene btw-tarief gevolgen voor de wijze van verrekenen van negatieve tijdvak- en jaarwinstmarges bij toepassing van de
globalisatieregeling bij de margeregeling?

Nee, er hoeft bij het verreken van negatieve tijdvak- en jaarwinstmarges geen rekening te worden gehouden met tariefsverhoging.

9. Hoe wordt bij toepassing van de globalisatieregeling bij de margeregeling na afloop van het kalenderjaar 2012 de btw berekend over de voor 2012 vastgestelde winstmarge voor goederen waarop het algemeen tarief van toepassing is?

De btw over de jaarwinstmarge 2012 voor goederen waarvoor het algemeen tarief van toepassing is moet tijdsevenredig worden berekend. Dat wil zeggen dat voor ¾ van de jaarwinstmarge het 19%-tarief geldt en voor ¼ van de jaarwinstmarge het 21%-tarief.

Heeft u nog meer vragen, kom gerust een kop koffie drinken op een van onze kantoren in Woerden of in Wilnis. Bellen kan natuurlijk ook 0297 -23 17 17

Share: