Corona update: De noodmaatregelen in 1 overzicht

De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. De nieuwe maatregelen komen bovenop de economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen vanuit het kabinet.

  1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten. Een ondernemer die omzetverlies van minimaal 20% verwacht kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit gaat om maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Hier zijn uiteraard enkele voorwaarden aan verbonden waaronder dat er 100% loon doorbetaald wordt en dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen. Goed om te weten: achteraf zal deze omzetdaling ook echt gecontroleerd worden.
    De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de vervanger van de WTV, wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Er kunnen nu ook geen nieuwe WTV’s worden verwerkt, eerdere gedane aanvragen die nog niet verwerkt waren vallen automatisch onder de nieuwe regeling. Deze aanvraag kan vanaf 1 maart worden gedaan.
  2. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes. Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Wanneer je dit als ondernemer doet, stoppen de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Daarnaast hoeven eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, niet betaald te worden. Bovendien is de invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.
  3. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers. Er is een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Met deze maatregel wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Voor deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Een andere mogelijkheid tot ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.
  4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering. Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO worden het MKB én grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming) tegemoet gekomen. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.
  5. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector.Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.
  6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven. Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.
  7. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits. Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
  8. Compensatieregeling getroffen sectoren. De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van alle horeca en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen ook moeilijk worden ingehaald worden wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Hier wordt nog aan gewerkt.

 

De coronacrisis treft velen van ons. Heb je behoefte aan een gesprek met een adviseur bel of mail ons dan gerust. Wij staan, juist ook nu, graag voor je klaar!

Fill out my online form

Share: