We maken gebruik van cookies

Accepteer

Deponeer u jaarrekening voor 1 augustus bij de KvK

Alle bv’s en nv’s zijn verplicht hun (vastgestelde) jaarrekening elk jaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Voor bv’s en nv’s met een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar, gelden de volgende termijnen:

Het bestuur moet de jaarrekening binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar opmaken en ter vaststelling overleggen aan de aandeelhouders. Op grond van bijzondere omstandigheden, kunnen de aandeelhouders het bestuur hiervoor uitstel verlenen. Het maximale uitstel is 6 maanden.

De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Normaal gesproken is dit dus uiterlijk per 31 juli. Bij maximaal uitstel is dit uiterlijk per 31 januari van het volgende jaar.

De vastgestelde jaarrekening moet binnen 8 dagen na de vaststelling worden gedeponeerd bij de KvK. Als de jaarrekening (nog) niet is goedgekeurd door de aandeelhouders, dan moet de directie de opgemaakte jaarrekening uiterlijk 7 maanden (en bij maximale verlenging 13 maanden) na balansdatum deponeren bij de KvK.

Uitstel melden?

Er is geen wettelijke verplichting om een door de aandeelhouders goedgekeurde verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening te melden aan de KvK.

Sancties

Als de jaarrekening niet (op tijd) wordt gedeponeerd, dan kunnen er sancties volgen voor dit economisch delict. De Belastingdienst Holland-Midden kan een onderzoek instellen. Hier kan een strafrechtelijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. Dit kan een betaling van een boete zijn van enkele duizenden euro’s.

Aansprakelijkheid

Als een onderneming failliet gaat en in de 3 jaar daarvoor niet of te laat deponeert, dan is het bestuur van de onderneming waarschijnlijk aansprakelijk te stellen voor alle overgebleven schulden van de failliete onderneming.

Share: