We maken gebruik van cookies

Accepteer

De afwikkeling van de NOW 1.0 en 2.0

Het kabinet heeft dit jaar enkele noodmaatregelen getroffen voor ondernemers die geraakt waren door de coronacrisis. Wellicht heeft jouw onderneming hier ook gebruik van moeten maken.

Het eerste noodpakket was afgelopen per 1 juni 2020 en het tweede noodpakket loopt nog tot en met 30 september 2020. Het aflopen van deze pakketten betekent dat er een afrekening zal volgen. Deze afrekening kan betekenen dat je nog een deel van de vergoeding gaat ontvangen. Het kan ook betekenen dat je (deels) moet terugbetalen.

Een van de noodmaatregelen waarmee het kabinet op de proppen kwam betreft de ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’, kortweg de NOW. Het doel achter deze maatregelen betrof het voorkomen van massale ontslagen vanwege de coronacrisis. Ondernemingen die hun omzet zagen verdampen werden zo in staat gesteld om het ontslaan van medewerkers te voorkomen.  Een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van deze regeling betrof dan ook dat er sprake moest zijn van een verwachte omzetdaling van minimaal 20%. Deze omzetdaling wordt berekend door de verwachte, en daarna de gerealiseerde, omzet te vergelijken met de gemiddelde omzet per maand uit 2019.

Voorbeeld

Betrof de omzet in 2019 € 1.200.000, dan was de gemiddelde omzet per maand € 100.000. Is er tijdens de meetperiode een gemiddelde omzet behaald van € 60.000 per maand, dan was er dus sprake van een omzetverlies van € 100.000 – € 60.000 = € 40.000 / € 100.000 = 40%.

De afwikkeling van de NOW 1.0

De NOW 1.0 had een looptijd van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Deze regeling betrof een tegemoetkoming in de loonkosten in deze periode. Bij het aanvragen van de tegemoetkoming moest er een inschatting worden gemaakt van de geschatte omzetdaling. Op basis van deze geschatte omzetdaling en de loonsom van de maand januari 2020 is er een voorschot uitbetaald. Bij de afwikkeling zal de ondernemer de daadwerkelijke omzetdaling moeten doorgeven en daarbij de daadwerkelijke loonsom in de gekozen periode. Op basis van deze informatie zal er een eindafrekening worden opgesteld.

Wanneer de eindafrekening moet worden ingediend is afhankelijk van de gekozen 3-maandsperiode. Bij de aanvraag van de vergoeding heeft de ondernemer hiervoor een keuze moeten maken. De eindafrekening moet 24 weken, 38 weken indien er een accountantsverklaring verplicht is, na afloop van deze gekozen periode worden aangevraagd middels een formulier. Ten tijde van het schrijven dat dit artikel was dit formulier nog niet beschikbaar gesteld.

Accountantsverklaring

Is het reeds uitbetaalde voorschot meer dan € 100.000? Verwacht je dat de definitief vastgestelde subsidie meer zal bedragen dan € 125.000? Is een van jouw antwoorden op deze vragen positief, dan is er een accountantsverklaring noodzakelijk voor de afwikkeling. Is het bedrag lager, dan is er geen accountantsverklaring nodig en is een derdenverklaring voldoende. Wat is het verschil tussen een accountantsverklaring en een derdenverklaring? Een accountantsverklaring is een verklaring die alleen kan worden afgegeven door een accountant, een derdenverklaring kan ook door andere financiële dienstverleners worden afgegeven.

Binnen 52 weken nadat de aanvraag voor een definitieve vaststelling is ontvangen volgt deze definitieve vaststelling en vindt de eindafrekening plaats. Voor ondernemers die nog iets tegoed hebben kan het dus betekenen dat zij hier nog een jaar op moeten wachten. Moet je echter terugbetalen, dan heb je nog even de tijd om aan deze gedachte te wennen.

Heb je na 17 maart 2020 een verzoek om toestemming gedaan om een arbeidsovereenkomst te beëindigen op grond van bedrijfseconomische omstandigheden? Houdt er dan in ieder geval rekening mee dat je wellicht een deel van de subsidie moet terugbetalen.

De afwikkeling van de NOW 2.0

De NOW 2.0 betreft een tegemoetkoming in de loonkosten voor een 4-maandsperiode, te weten juni 2020 t/m september 2020.  De berekening van de hoogte van de subsidie is vrijwel gelijk aan die van de NOW 1.0. Een verschil is dat er bij de NOW 2.0 wordt uitgegaan van een toeslag van 40% van de loonsom voor werkgeverspremies en werknemersbijdragen. Terwijl dit bij de NOW 1.0 30% bedroeg.

De werkgever moet binnen 24 weken na 15 november 2020, of later indien de gekozen omzetperiode tot ultimo november loopt, de vaststelling van de subsidie aanvragen. Vooralsnog is het onze verwachting dat de vereisten omtrent de accountantsverklaring niet zullen afwijken t.o.v. de NOW 1.0.

Liquiditeit

Een andere maatregel getroffen door het kabinet betrof de mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen. Van uitstel komt echter geen afstel in dit geval. Het kan dus zijn dat er ondernemers zijn die in de toekomst nog uitgestelde belasting moeten betalen en wellicht een deel van de NOW moeten terugbetalen. Een dergelijke situatie vraagt om goed inzicht in de liquiditeit van de onderneming en wellicht een plan om deze te verbeteren.

Gerelateerde Artikelen

Share: