We maken gebruik van cookies

Accepteer

De afwikkeling van de Tozo, TOGS en TVL

Het kabinet heeft dit jaar enkele noodmaatregelen getroffen voor ondernemers die geraakt waren door de coronacrisis. Wellicht heeft jouw onderneming hier ook gebruik van moeten maken. Het eerste noodpakket was afgelopen per 1 juni 2020 en het tweede noodpakket loopt nog tot en met 30 september 2020. Het aflopen van deze pakketten betekent dat er een afrekening zal volgen. Deze afrekening kan betekenen dat je nog een deel van de vergoeding gaat ontvangen. Het kan ook betekenen dat je (deels) moet terugbetalen.

De afwikkeling van de Tozo

Een van de noodmaatregelen bedacht door het kabinet betreft de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers, ofwel de Tozo. Deze regeling is gebaseerd op de Bijstandverlening Zelfstandigen en voorziet in:

  • Een aanvullende uitkering voor levensonderhoud;
  • De mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal.

De Tozo komt voor in beide noodpakketten Tozo 1.0 en Tozo 2.0, echter zijn de voorwaarden wel gewijzigd. Bij het aanvragen van de regeling heeft de ondernemer moeten verklaren dat er sprake is van liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis. Bij de Tozo 2.0 moet er daarnaast worden verklaard dat er geen sprake is van surseance of faillissement. Bij het bepalen van het inkomen hoefde er bij de Tozo 1.0 geen rekening te worden gehouden met het inkomen van de partner, maar bij de 2.0 wel.

De Tozo betreft een aanvulling van het inkomen tot aan het niveau van het sociaal minimum. Indien de ondernemer gedurende de looptijd van de Tozo meer inkomen heeft dan vooraf ingeschat, dan dient dit direct te worden aangegeven bij de gemeente. Voor de Tozo is er sprake van een inlichtingenplicht. Met andere woorden de ondernemer is verplicht om te melden wanneer de inkomsten hoger uitvallen dan verwacht. Wordt er ten onrechte een Tozo-uitkering of een te hoge Tozo-uitkering verstrekt, dan kan de gemeente een boete opleggen.

De afwikkeling van de Togs en de TVL

Naast de Tozo 1.0 bestond het eerste noodpakket ook uit de Tegemoetkoming voor ondernemers getroffen sectoren Covid-19, kortom Togs. Deze tegemoetkoming was bedoeld voor ondernemers in specifieke sectoren die hard waren geraakt door de maatregelen van het kabinet. Hiervoor was de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en daarbij voornamelijk de SBI Code bepalend. De vergoeding bedroeg eenmalig € 4.000.

Bij de aanvraag heeft de ondernemer een verklaring moeten inleveren met betrekking tot het omzetverlies en de vaste lasten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de mogelijkheid om achteraf te controleren of er aan de voorwaarden is voldaan. Heeft de ondernemer niet voldaan aan alle voorwaarden, dan kan de RVO de beschikking binnen 5 jaar na verstrekking weer intrekken.

In het tweede noodpakket is de Togs vervangen door de Tegemoetkoming vaste lasten MKB, in het kort de TVL. Bedrijven die in aanmerking kwamen voor de Togs komen in principe ook in aanmerking voor de TVL. Een van de voorwaarden betreft een omzetverlies van 30%. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de omvang van de organisatie, de verwachte omzetderving en de hoogte van de vaste lasten.

Voor de eindafrekening van de TVL dient de ondernemer uiterlijk 1 april 2021 een aanvraag in te dienen voor een definitieve subsidievaststelling. Het formulier hiervoor is nog niet beschikbaar. Bij de afrekening kan er sprake zijn van terugvordering of nabetaling. Is het daadwerkelijke omzetverlies minder dan 30%, dan dient de gehele vergoeding terugbetaald te worden.

Liquiditeit

Een andere maatregel getroffen door het kabinet betrof de mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen. Van uitstel komt echter geen afstel in dit geval. Het kan dus zijn dat er ondernemers zijn die in de toekomst nog uitgestelde belasting moeten betalen en wellicht een deel van de Tozo, Togs of TVL moeten terugbetalen. Een dergelijke situatie vraagt om goed inzicht in de liquiditeit van de onderneming en wellicht een plan om deze te verbeteren.

Gerelateerde Artikelen

Share: